Algemene voorwaarden
bedrijfstrainingen c.q. lezingen

 Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Target Training te Eindhoven, gedaan aan c.q. aangegaan met de opdrachtgever of de deelnemer betreffende bedrijfstrainingen. Deze algemene voorwaarden vormen een integrerend onderdeel met de door Target Training gedane aanbiedingen en/of de overeenkomsten die Target Training is aangegaan.
2. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.
3. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
‘Target Training’: de gebruiker van deze voorwaarden;
‘de opdrachtgever’: degene met wie Target Training uitsluitend een overeenkomst sluit en/of aan wie Target Training een aanbod doet;
‘de deelnemer’: degene die een training of cursus volgt of zou volgen en waarvoor Target Training met de opdrachtgever c.q. de deelnemer zelf een overeenkomst afsluit;
4. ‘de overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht tussen Target Training en de opdrachtgever c.q. deelnemer.
Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Het uitbrengen van een offerte en het aanbrengen van wijzigingen in een eerste uitgebrachte offerte zijn vrijblijvend en kosteloos.
2. Alle door Target Training verrichtte overige werkzaamheden en gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het voeren van vervolggesprekken, overleg en intakegesprekken, de voorbereidingstijd en het aanbrengen van verdere wijzigingen in een reeds gewijzigde offerte, worden bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht overeenkomstig de door Target Training gehanteerde tarieven. Bemiddelingsgesprekken worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Target Training gehanteerde dagdeeltarief.
Artikel 3. OVEREENKOMST
1. De overeenkomst tussen Target Training en de opdrachtgever c.q. deelnemer komt tot stand door ontvangst door Target Training van de door de opdrachtgever c.q. deelnemer ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging of inschrijvingsformulier of door mondelinge of schriftelijke bevestiging door Target Training aan de opdrachtgever van diens mondeling verstrekte opdracht of door ontvangst door Target Training van het door de opdrachtgever c.q. deelnemer op de website van Target Training ingevulde en per e-mail verzonden inschrijfformulier.
Artikel 4. PRIJZEN
1. De door Target Training genoemde prijzen voor bedrijfstrainingen zijn exclusief 21% B.T.W.
2. Target Training is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks met ingang van 1 januari te verhogen.
Artikel 5. PROGRAMMAWIJZIGING / UITSLUITING
1. Het programma van de training c.q. lezing wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de deelnemer. Target Training behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in overleg met de opdrachtgever en/of de deelnemer wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit naar het oordeel van Target Training het leerrendement van de training ten goede komt. Kosten voor overleg over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Target Training gehanteerde dagdeeltarief.
2. Target Training behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deelname van een deelnemer aan de training of een gedeelte daarvan te weigeren, indien naar het oordeel van Target Training de deelname van de deelnemer aan de training of een gedeelte daarvan zou kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. Kosten voor overleg over uitsluiting van deelname worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Target Training gehanteerde dagdeeltarief.
3. In het geval dat tussen Target Training en de opdrachtgever en/of de deelnemer een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over het ongewijzigd uitvoeren van de overeenkomst of uitsluiting van deelname aan de training of een gedeelte daarvan, zijn zowel de opdrachtgever als Target Training gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Target Training aansprakelijk is voor enigerlei schade. De door Target Training verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten tot het moment van beëindiging van de overeenkomst waaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten voor overleg over wijzigingen en/of beëindiging van de overeenkomst, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen prijzen en voor het overige naar rato van het door Target Training gehanteerde dagdeeltarief.
Artikel 6. TELEFONISCH CONSULT
1. In het geval dat de opdrachtgever c.q. deelnemer Target Training telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonische consult bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht naar rato van het door Target Training gehanteerde tarief voor individuele coaching.
Artikel 7. RAPPORTAGE EN EVALUATIE
1. Target Training is aan de opdrachtgever verantwoording verschuldigd over de resultaten van de training. De wijze waarop aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd, evenals de inhoud van de rapportage, wordt door Target Training bepaald in overleg met de deelnemer. Aan de opdrachtgever of aan derden worden door Target Training geen mededelingen gedaan buiten medeweten van de deelnemer. De kosten van het uitbrengen van de schriftelijke rapportage worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de door Target Training gehanteerde tarievenlijst.
2. In opdracht van de opdrachtgever, op advies van Target Training of op verzoek van de deelnemer kan aan het einde van de training een evaluerend gesprek plaatsvinden. De kosten van het evaluerende gesprek worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Target Training gehanteerde dagdeeltarief.
Artikel 8. LOCATIE
1. De training vindt voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats in de door Target Training te bepalen locatie.
2. Op verzoek van de opdrachtgever of de deelnemer kan in overleg met Target Training gekozen worden voor een andere geschikte ruimte om de training te laten plaatsvinden. De opdrachtgever draagt in dat geval de zorg en de kosten voor een, naar het oordeel van Target Training , geschikte trainingsruimte.
3. Alle reis- en verblijfkosten van de training van zowel de deelnemer als Target Training zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 9. ANNULERING, WIJZIGING, ABSENTIE
1. Target Training heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan met opgave van redenen te annuleren, zonder dat Target Training aansprakelijk is voor enigerlei schade, in welk geval de opdrachtgever c.q. de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het aan Target Training betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.
2. Target Training behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geplande lesdagen en -tijden en locatie/accommodatie van een cursus of training met opgave van gegronde redenen te wijzigen, zonder dat Target Training aansprakelijk is voor enigerlei schade. De reeds betaalde les- en cursusgelden worden hiertoe gereserveerd.
3. Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst beslissend is voor het bepalen van de annulering.
4. Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer wordt geannuleerd,
a. worden de kosten van de training volledig bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht wanneer de annulering 21 kalenderdagen of minder voor de aanvang van de training of cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt;
b. worden de kosten van de training voor 50% bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht wanneer de annulering meer dan 21 kalenderdagen maar minder dan 31 kalenderdagen voor de aanvang van de training of cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt;
c. worden enkel de administratiekosten, te weten 15% van de cursusgelden met een minimum van EURO 49,- per persoon,
in rekening gebracht bij de opdrachtgever c.q. deelnemer wanneer de annulering 31 kalenderdagen of meer voor de aanvang van de training of cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt;
5. Indien tijdens de duur van de training of cursus de deelnemer om dwingende redenen absent is, of tot annulering van de training of cursus dient over te gaan, kunnen de gemiste lesdagen en -tijden uitsluitend, in geval eenzelfde training of cursus wordt herhaald, in overleg en indien er plaats is, tegen betaling van een evenredig deel op een later tijdstip worden ingehaald.
Artikel 10. AUTEURSRECHT
1. Het auteursrecht op door Target Training uitgegeven brochures, syllabi, papers, CD’s, boeken, trainingsmateriaal, rapporten en andere documenten berust bij Target Training, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Target Training is het de opdrachtgever c.q. deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Target Training is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade van de opdrachtgever en/of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Target Training.
2. Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Target Training nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van Target Training voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door Target Training afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
3. De opdrachtgever is naast de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor door Target Training geleden schade veroorzaakt door de deelnemer.
Artikel 12. BETALING
1. De overeengekomen prijs van de training c.q lezing dient voor de eerste trainingsdag c.q lezing te zijn voldaan. Betaling van overige bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Target Training behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnemer van deelname aan de training of een gedeelte daarvan uit te sluiten, indien de overeengekomen prijs van de training niet tijdig is voldaan. Target Training is te allen tijde bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van de door de opdrachtgever c.q. deelnemer te betalen bedragen.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever c.q. deelnemer geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Target Training is in dat geval gerechtigd administratiekosten ten bedrage van 2% van de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, evenals de wettelijke rente over de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening te brengen.
3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever c.q. deelnemer aan Target Training verschuldigd bedrag, komen ten laste van de opdrachtgever c.q. deelnemer. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever c.q. deelnemer verschuldigd in alle gevallen waarin Target Training voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van EURO 114,-.
Artikel 13. GEHEIMHOUDING
1. De opdrachtgever, de deelnemer en Target Training zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met de training en/of cursus.
2. Target Training treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door Target Training uitgebrachte rapporten of andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.
Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.